پایان نامه : بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

دانشگاه آزاد اسالمی

واحد ساری گروه روانشناسی بالینی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته روانشناسی بالینی )M.A)

عنوان:

بررسی مقایسهای سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی انجام دادهاند با افراد عادی

استاد راهنما :

دکتر یار علی دوستی

استاد مشاور :

دکتر محمد کاظم فخری

تابستان 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………. 15

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 17

 

2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. 18

 

3-1 اهمیت و ضرورت انوام پژوهش……………………………………………………………. 22

 

4-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 23

 

5-1 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. 23

 

7-1 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………….. 24

 

8-1 تعاریف واژه ها و اصطالحات………………………………………………………………… 24

 

1-8-1 تعاریف نظری…………………………………………………………………………………. 24

 

2-8-1 تعاریف عملیات……………………………………………………………………………….. 25

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 28

 

بخش اول( مبان  نظری پژوهش……………………………………………………………………. 28

 

1-2 بهداشت روان……………………………………………………………………………………… 28

 

1-1-2 تعریف بهداشت روان……………………………………………………………………….. 28

 

2-1-2 اهداف بهداشت روان………………………………………………………………………… 29

 

 

ح

 

3-1-2 اصیل بهداشت روان  ………………………………………………………………………………….. 30
4-1-2 عیامل میثر بر بهداشت روان  ………………………………………………………………………. 31
1-4-1-2 عیامل اقتصادی ………………………………………………………………………………………. 31
2-4-1-2 عیامل آمیزش  )مدرسه( …………………………………………………………………………. 33
3-4-1-2 عیامل اجتماع ………………………………………………………………………………………. 35
4-4-1-2 عیامل فرهنگ ……………………………………………………………………………………….. 39
2-2 سالمت اجتماع …………………………………………………………………………………………….. 43
3-2 سالمت جنس  ……………………………………………………………………………………………….. 50
4-2 كمال گرای ……………………………………………………………………………………………………. 52
1-4-2 ویژگ  های افراد كمال گرا ………………………………………………………………………….. 54
بخش دوم( پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………. 56
الف( پژوهش های انوام شده در داخل كشیر ……………………………………………………….…… 56
ب( پژوهش های انوام شده در خارج از كشیر ………………………………………………………. 60
بخش سیم( خالصه و جمع بندی …………………………………………………………………………….. 61
فصل سوم: روش اجرای پژوهش  
1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 64
2-3 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 64
3-3 جامعه ی آماری ……………………………………………………………………………………………… 64
4-3 حو نمینه و روش نمینه گیری ………………………………………………………………………. 65

 

 

 

ط

 

6-3 روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 65
7-3 روای و پایای ابزار پژوهش …………………………………………………………………………….. 67
8-3 روش های توزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها  
مقدمه …………………………..   ………………………………………………………………………………………. 71
1-4 بررس ویژگ های جمعیت شناخت  پاسخ گییان ……………………………………………….. 72
2 – 4 آمار استنباط )آزمین فرضیه های پژوهش( ………………………………………………………. 74
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات  
1-5 خالصه ………………………….. ……………………………………………………………………………… 80
2-5 یافته ها ………………………….. …………………………………………………………………………….. 80
3-5 بحث و نتیوه گیری ………………………………………………………………………………………… 81
4-5 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………….. 84
1-4-5 محدودیت های در اختیار و كنترل پژوهشگر ………………………………………………….. 84
-2-4-5 محدودیت های خارج از اختیار و كنترل پژوهشگر ………………………………………… 85
5-5 پیشنهادها ………………………….. ………………………………………………………………………….. 85
1-5-5 پیشنهادهای مبتن  بر نتایج پژوهش ………………………………………………………………… 85
2-5-5 پیشنهادها برای پژوهش های آینده ………………………………………………………………… 86
منابع فارس ………………………….. ……………………………………………………………………………… 87
منابع انگلیس ………………………….. ……………………………………………………………………………. 92

 

 

 

ی

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 94

 

خروج  نرم افزار آماری 95…………………………………………………………………….. SPSS

 

پرسشنامه سالمت اجتماع  كییز…………………………………………………………………….. 102

 

پرسشنامه رضایت جنس  زنان……………………………………………………………………. 104

 

مقیاس كمال گرای  چند بعدی فراست 106……………………………………………… )FMPS(

 

چکیده انگلیس………………………………………………………………………………………….. 108

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

جدول 1-3 تناظر سئیال های پرسشنامه سالمت اجتماع  با خرده مقیاس ها……………… 66

 

جدول 2-3 تناظر سئیال های پرسشنامه رضایت جنس  زنان با خرده مقیاس ها……… 66

 

جدول 3-3 تناظر سئیال های پرسشنامه كمال گرای  با خرده مقیاس ها…………………. 67

 

جدول 1-4 سن پاسخ گییان…………………………………………………………………………… 72

 

جدول 2-4 سطح تحصیالت پاسخ گییان…………………………………………………………… 73

 

جدول 3-4 تفاوت بین سالمت اجتماع  در افرادیکه جراح  زیبای  بین  انوام داده اند و

 

افراد عادی………………………………………………………………………………………………… 75

 

جدول 4-4 تفاوت بین سالمت جنس  در افرادیکه جراح  زیبای  بین  انوام داده اند و افراد

 

عادی……………………………………………………………………………………………………….. 76

 

جدول 5-4 تفاوت بین كمال گرای  در افرادیکه جراح  زیبای  بین  انوام داده اند و افراد

 

عادی……………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

 

نمیدار 1-4 سن پاسخ گییان…………………………………………………………………………… 72

 

نمیدار 2 – 4 سطح تحصیالت پاسخ گییان………………………………………………………… 74

 

 

چکیده      
هدف اصل از انوام این پژوهش شناسای  تفاوت بین سالمت اجتماع ، سالمت جنس  و
كمال گرای افرادیکه جراح  زیبای  بین  انوام دادهاند با افراد عادی بیده است. روش پژوهش
از نیع كاربردی و از لحاظ روش تحقیق با تیجه به ماهیت میضیع، عل – مقایسهای بیده
است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بیدند از كلیه زنان كه در سال 1394 به بخش
حلق و گیش بین  بیمارستان شفای ساری برای جراح  بین مراجعه نمیده و میرد عمل

 

جراح  قرار گرفتهاند كه از بین آن ها نمینه ای 40 نفره به عنیان گروه آزمایش انتخاب شده و

 

 

یک نمینه همگن و همسان با آن ها نیز از افراد عادی به عنیان گروه گیاه انتخاب شدهاند.

 

نتایج آزمین فرضیههای پژوهش نشان داد كه بین سالمت اجتماع دو گروه و خرده
مقیاسهای پذیرش اجتماع و مشاركت اجتماع تفاوت معناداری وجید داشته و افرادیكه
جراح زیبای بین انوام ندادهاند، از وضعیت بهتری نسبت به افرادیکه جراح زیبای بین
انوام داده اند، برخیردار م باشند. همچنین بین سالمت جنس و تمام خرده مقیاس های آن
تفاوت معناداری بین دو گروه وجید نداشته است. عالوه بر آن بین كمالگرای و خرده
مقیاسهای نگران درباره اشتباهها و سازمانده بین دو گروه تفاوت معنادار وجید داشته و
گروه كه جراح زیبای بین انوام داده اند، در مومیع كمال گراتر بیده اند.    
کییدواژه ها: سالمت اجتماع ، سالمت جنس ، كمالگرای ، جراح  زیبای ، جراح بین .

 

 

فصل اول:

 

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه    
سازمان بهداشت جهان 1)WHO( در تعریف خید سالمت را به عنیان حالت  از رفاه كامل
جسم ، روان و اجتماع ، نه صرفاً فقدان بیماری، تعریف م  كند. بنابراین مفهیم سالمت از
جمله مفاهیم است كه تا مدت ها با اتکا به نقطه مقابل آن، یعن  بیماری تعریف م  شد؛

 

سازمان بهداشت جهان ، سالمت را در نبید بیماری یا نقص و نیع آسایش جسم – روان – اجتماع تعریف م كرد و تمام تالش ها را معطیف به جلیگیری از بازگشت بیماری ها م

 

نمید. امروزه با تغییر رویکرد بیماری انگار و پیدایش دیدگاه های سالمت نگر، سالمت فقط روی یک محیر كه یک سیی آن بیماری )و نهایتاً مرگ( و دیگر سی، سالمت افراد قرار داشته باشد، در نظر گرفته نم  شید؛ بلکه مفهیم سالمت پییستاری را شامل م  شید كه نخست حالت انفعال  نداشته و نیازمند پرورش باشد و دوم، افراد، گروه ها، اجتماعات محیط و كل جامعه در حفظ و ایواد آن فعال و سهی  باشند و سیم، با رویکردی كالن نگر، به نقش

 

شاخص ها و عیامل اقتصادی، فرهنگ  و اجتماع در كنار عیامل خطر و عیامل محافظت
كننده در سالمت، تیجه خاص شید. پس سالمت اجتماع در كنار سالمت جسم  و روان
یک از اركان تشکیل دهنده سالمت است. در حقیقت زمان فرد را دارای سالمت اجتماع
م دانی كه بتیاند فعالیت ها و نقش های اجتماع خید را در حد متعارف بروز و ظهیر دهد
و با جامعه و هنوارهای اجتماع احساس پییند و اتصال نماید )پیرافکاری، .)1391
البته یک دیگر از جنبه های سالمت نیز سالمت جنس است كه از اهمیت ویژه ای برخیردار
است. در واقع سالمت جنس عبارت است از یکپارچگ و هماهنگ  میان ذهن، احساس و

 

1 . World Health Organization

جس  كه جنبه های اجتماع و عقالن انسان را در مسیر ارتقاء شخصیت او سیق داده و منور
به ایواد ارتباط و عشق گردد. لذا هر گینه اختالل كه منور به ناهماهنگ و در نتیوه عدم
رضایت از رابطه جنس شید، م تیاند اختالل عملکرد جنس  را به همراه داشته باشد
)بلیریان و گنولی، .)1386      

 

عوامل مختلفی می توانند بر سالمت افراد به ویژه سالمت اجتماعی و روابط فرد با اطرافیان و همچنین سالمت جنسی او تأثیرگذار باشند که یکی از آن ها تصور فرد از ظاهر خود و اعتماد به نفس منتج از آن است. افراد برای گریز از این امر و مورد قبول واقع شدن از سوی جامعه و کسب سالمت اجتماعی و سالمت جنسی به جراحی های زیبایی به ویژه جراحی بینی اقدام می ورزند. این مسئله می تواند در افراد کمال گرا که پیوسته به دنبال بهترین بودن هستند، شاید بیشتر صدق نماید. حال اینکه اقدام به جراحی بینی می تواند بر سالمت اجتماعی، سالمت جنسی و کمال گرایی آن ها تأثیرگذار باشد یا خیر، موضوع پژوهش حاضر قرار گرفته است.

 

در این فصل به مباحثی مانند: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعاریف واژه ها و اصطالحات، محدوده های پژوهش و سرانجام نیز متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد.

 

2-1 بیان مسئله

 

 

در جامعه به شدت پویا و پرشتاب کنونی که اولین برداشت ها و تأثیرات در طرف مقابل مهم هستند؛ ظاهر افراد، نمادها و نشانه های خارجی، منزلت و اهمیت بسزایی می یابند )کیوان آرا،

ربانی و ژیانپور، .)1389 زیبایی بر این اساس به عنوان یکی از مولفه های جایگاه اجتماعی در ارزیابی موقعیت های اجتماعی افراد جامعه مهم قلمداد می گردد. شکل گیری پدیده ای به نام جراحی پالستیک، شاید بزرگترین کمک ممکن را به کسانی کرد که از قیافه و ظاهر خود ناراضی بودند )خانجانی، باباپور و صبا، .)1391 امروزه جراحی زیبایی یکی از شایع ترین اعمال جراحی است که در جهان صورت می گیرد و روز به روز نیز بر تعداد متقاضیان چنین اعمالی افزوده می شود. با توجه به اهمیت موضوع و رواج روز افزون آن، مطالعات متعددی در زمینه عوامل روانشناختی مرتبط با جراحی های زیبایی به صورت عام و جراحی زیبایی بینی به صورت خاص انجام شده است. بابوکو، لطیف اگلو، آتابای، اورال و کوسان)2003( 1 جنبه های اجتماعی عمل جراحی زیبایی بینی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که اکثر متقاضیان خانم های جوان، مجرد و دارای تحصیالت باال هستند. همچنین در ایران نیز نتایج پژوهش خانجانی، باباپور و صبا )1391( نشان داد که بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی از لحاظ اختالالت اضطرابی، افسردگی و تصویر بدنی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نیکنام، فرارویی، کامکار، فوالدی و محمدی )1391( بیانگر تفاوت معنادار بین افرادیکه جراحی بینی انجام داده اند با افراد عادی در استانداردهای فردی، نظم و ترتیب، نگرانی در مورد اشتباهات، انتقادات والدین، شک و تردید و انتظارات والدین بوده است. در عین حال جراحی های زیبایی و پالستیک از جمله جراحی بینی می تواند دالیل مختلفی داشته و بر ویژگی های روانشناختی متفاوتی در فرد تأثیر داشته باشد.

 

 

1 . Babuccu, Latifoqlu, Atabay, Oral & Cosan

 

19

 

به نظر می رسد که شخصیت های کمال گرا بیشترین متقاضیان جراحی زیبایی و به خصوص جراحی زیبایی بینی را تشکیل می دهند و بخش عمده ای از نارضایتی بعد از عمل مربوط به این افراد است )فیتزپاتریک، شری، هارتلینگ، هویت، فلت و شری1، .)2011 از نظر روانشناسی کمال گرایی مربوط به افرادی است که معیارهای باال و دست نیافتنی برای خود وضع می کنند )یند، ساولیچ، کوقتری و شفران2، .)2011 این افراد تمایل دارند امور به بهترین وجه انجام گیرد و نتایج امور برایشان رضایت بخش نیست. این خصیصه در مواردی در افراد بسیار تشدید شده و به شکل بیمارگونه و وسواس فکری تبدیل می شود که در این حالت تصویری که فرد از خود دارد نامطلوبتر از تصویر واقعی خود می باشد و در نتیجه اگر داوطلب جراحی های زیبایی باشند به دلیل شرایط ویژه روانی با نارضایتی بعد از عمل رو به رو خواهند شد )فیتزپاتریک و همکاران، .)2011 شری، هویت، فلت و لی باگلی)2007( 3 در پژوهش خود نشان دادند که کمال گرایی همچنین به عنوان عاملی برای انجام جراحی زیبایی است. همچنین حسینی، قاسمی، موالئی گنابادی و رضایی )2010( نیز در پژوهش خود نشان دادند که اکثر افراد متقاضی جراحی زیبایی، کمال گرا بوده و افکار و رفتار وسواسی دارند و به همین دلیل هر گونه نقص کوچک یا عدم تقارن به وسیله این بیماران بزرگ جلوه داده می شود و همین امر باعث می شود که به جراحی زیبایی اقدام کنند یا بالفاصله بعد از اقدام به جراحی زیبایی درخواست عمل مجدد کنند.

 

یکی از مهم ترین مسائل در جامعه به ویژه جامعه ایرانی برقراری سالمت جنسی در جامعه است. سازمان بهداشت جهانی، بهداشت و سالمت جنسی را یکپارچگی و هماهنگی میان

1 . Fitzpatrick, Sherry, Hartling, Hewitt, Flett & Sherry 2 . Yiend, Savulich, Coughtry & Shafran 3 . Sherry, Hewitt, Flett & Lee Baggley

 

20

 

 

ذهن، احساس و جسم می داند که جنبه های اجتماعی و عقالنی انسان را در مسیر ارتقاء شخصیت او سوق داده و منجر به ایجاد ارتباط و عشق می شود. لذا هر گونه اختالل که منجر به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت از رابطه جنسی شود، می تواند اختالل جنسی را به همراه داشته و سالمت جنسی فرد را تحت تأثیر قرار دهد )بلوریان و گنجلو، .)1386 در پژوهش هایی که در حوزه سالمت جنسی در ایران انجام شده است، مشخص شده که میزان اختالالت عملکرد جنسی در زنان و مردان ایرانی به نسبت باالست. نرخ طالق نیز در سال های اخیر سیر صعودی داشته است و یکی از عوامل موثر در این طالق ها، عدم ارضای غریزه جنسی و راضی نبودن از زندگی جنسی گزارش شده است )حسین رشیدی، کیانی، حق اللهی و شهبازی صیقلده، .)1394

 

سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سالمت است. در حقیقت زمانی فرد را دارای سالمت اجتماعی می دانیم که بتواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند و اتصال نماید. مفهوم سالمت اجتماعی دارای شاخص های متعددی است که این ابعاد شامل: انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی می باشد )پورافکاری، .)1391

 

با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت سالمت عمومی و جنبه های مختلف آن از جمله سالمت جنسی و سالمت اجتماعی و روحیه کمال گرایی انسان و از سوی دیگر درخواست های روزافزون انجام انواع جراحی های زیبایی، به ویژه جراحی زیبایی بینی در کشور ما، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که آیا بین سالمت اجتماعی، سالمت

 

جنسی و کمال گرایی افرادیکه جراحی زیبایی بینی انجام داده اند با افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***